Wysyłamy do Unii Europejskiej
Najlepsze Lakiery hybrydowe w jednym miejscu
Zadzwoń i zamów +48 513 862 500
alt
Strona główna1 » REGULAMIN KONKURSU „WAKACYJNY MANICURE Z BIOKUR.PL”

Kategorie

BEZPIECZNE ZAKUPY


Gwarancja Rzetelności dla Kosmetyki Profesjonalne Polecane przez Skąpiec.pl

REGULAMIN KONKURSU „WAKACYJNY MANICURE Z BIOKUR.PL”

REGULAMIN KONKURSU
„WAKACYJNY MANICURE Z BIOKUR.PL”
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „WAKACYJNY MANICURE Z BIOKUR.PL” jest WALDEMAR ŁOPATO prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOSMETYKI PROFESJONALNE WALDEMAR ŁOPATO wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zielonogórska 81 lok. 22, 67-100 Nowa Sól, NIP 9251508798, REGON 080163524, adres poczty elektronicznej: info@biokur.pl.
1.2. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora, w serwisie internetowym Facebook.com dostępnym pod adresem internetowym:  https://www.facebook.com/biokur.netshop/
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy Fan Fanpage Organizatora, który wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.
1.4. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale w przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie. Regulamin określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.
1.5. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.
1.6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
1.7. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
   1. FAN – osoba będąca użytkownikiem serwisu internetowego Facebook.com, która lubi Fanpage Organizatora (poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” dla Fanpage Organizatora)
   2. FANPAGE – strona (fanpage) marki Organizatora w serwisie internetowym Facebook.com dostępna pod adresem internetowym  https://www.facebook.com/biokur.netshop/
   3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   4. KONKURS, „WAKACYJNY MANICURE Z BIOKUR.PL” – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
   5. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu.
   6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
   7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym https://www.biokur.pl/.
   8. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – WALDEMAR ŁOPATO prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOSMETYKI PROFESJONALNE WALDEMAR ŁOPATO wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zielonogórska 81 lok. 22, 67-100 Nowa Sól, NIP 9251508798, REGON 080163524, adres poczty elektronicznej: info@biokur.pl.
   9. UCZESTNIK – osoba fizyczna będąca Fanem Fanpage Organizatora i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
   10. ZADANIE KONKURSOWE:
- Zrób w dniach 05.07-12.08.2018 w naszym sklepie internetowym www.biokur.pl zakupy za min. 50 zł.
- W komentarzu pod postem konkursowym dodaj swoją najpiękniejszą wakacyjną stylizację, wykonaną produktami dostępnymi w naszym sklepie.
- Umieść informację o produktach wykorzystanych do stworzenia stylizacji.
- Polub nasz fanpage oraz udostępnij post konkursowy.
 
1.8. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swoim Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza Fanów do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia.
2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie, w trakcie trwania Konkursu, Zadania Konkursowego w komentarzu do posta, o którym mowa w pkt. 2.1. Regulaminu.
2.3. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana.  Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od dnia 05.07.2018 roku, od godziny: 12.00 do dnia 12.08.2018 roku, do godziny 23.59.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony 3 (trzech) zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową.
3.4. Wygraną w Konkursie jest:

I miejsce: Voucher o wartości 500 zł ( na zakupy w sklepie internetowym www.biokur.pl )

II miejsce: Voucher o wartości 400 zł ( na zakupy w sklepie internetowym www.biokur.pl )

III miejsce: Voucher o wartości 300 zł ( na zakupy w sklepie internetowym www.biokur.pl )

3.5. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony 19.08.2018 roku o godzinie 14.00 poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko) na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook.com wraz z prośbą do zwycięzcy o kontakt z Organizatorem i podanie swoich danych niezbędnych do dostarczenia wygranej. Zwycięzca niezależnie od działań Organizatora proszony jest także o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem w celu dostarczenia wygranej.
3.6. Dodatkowo każdy z Uczestników Konkursu ma prawo otrzymać od Organizatora jednorazowy kupon rabatowy, na zakupy w Sklepie Internetowym, uprawniający do 15% rabatu – w tym celu Uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu za pośrednictwem Fanpage Organizatora w serwisie Facebook.com, drogą mailową lub w inny sposób celem otrzymania kuponu rabatowego.
3.7. Zwycięskie Zadanie Konkursowe będzie opublikowane przez Organizatora na Fanpage Organizatora.
3.8. Wygrana zostanie dostarczona zwycięzcom Konkursu drogą elektroniczną w formie jednorazowego kodu rabatowego, na podany przez niego adres mailowy w terminie 7 dni od dnia podania przez niego danych niezbędnych do dostarczenia wygranej.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
4.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim.
4.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu.
4.3. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy nagrody.
4.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@biokur.pl albo pisemnie na adres Administratora: Ul. Zielonogórska 81 lok. 22, 67-100 Nowa Sól.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@biokur.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Ul. Zielonogórska 81 lok. 22, 67-100 Nowa Sól.
5.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
6.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej
alt
Dermokosmetyki - dla zdrowia Twojej skóryStrefa medycyny estetycznej
 
Zasady ochrony danych osobowych